Allmänna villkor

Allmänna villkor - Jungle Gym® - Ladda ner

Innehåll

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Identitet Jungle Gym B.V.
Artikel 3 - Tillämpbarhet
Artikel 4 - Erbjudande
Artikel 5 - Avtal
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under perioden av eftertanke
Artikel 8 - Att utöva konsumentens ångerrätt och kostnaderna
Artikel 9 - Jungle Gyms skyldighet vid ångerrätt
Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Artikel 11 - Pris
Artikel 12 - Efterlevnad och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och verkställande
Artikel 14 - Avtalets fortgående prestationer: varaktighet, uppsägning, och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Förfarande vid klagomål
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Ytterligare eller varierande bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

I dessa allmänna villkor ska dess termer ha följande betydelse:

 1. Ytterligare avtal: ett avtal där konsumenten förvärvar: Produkter med avseende på ett distansavtal och dessa varor levereras av Jungle Gym B.V. eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan denna tredje part och Jungle Gym B.V.;
 2. Betänketid: den period under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: fysisk person som inte agerar för ändamål relaterad till hans/hennes kommersiella, handelsmässiga, hantverksmässiga aktiviteter eller yrkesverksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Avtalets fortgående prestationer: avtal som används för att leverera varor under en viss tid;
 6. Hållbar bärare av data: varje sätt, inklusive e-post, som tillåter konsumenten eller Jungle Gym B.V. för att lagra information riktad till honom/henne personligen på ett sådant sätt som gör att framtida samråd och användning möjligt under en period som motsvarar det ändamål för vilket informationen är avsedd och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 7. Ångerrätt: konsumentens val att inte gå vidare med distansavtalet inom ångerperioden;
 8. Jungle Gym B.V.: företaget som tillhandahåller produkter till konsumenter på distans;
 9. Distansavtal: avtal som ingåtts mellan Jungle Gym B.V. och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, vari exklusiv eller ytterligare användning av en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till avtalets slut;
 10. Standardblankett för ångerrätt: den europeiska standardblanketten för ångerrätt som ingår i artikel 6;
 11. Teknik för distanskommunikation: medel som ska användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och Jungle Gym B.V. behöver befinn sig tillsammans på samma plats vid samma tidpunkt.

Artikel 2 – Jungle Gym B.V.:s identitet

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
NL-1059 CD Amsterdam
Nederländerna
Telefon: + 31 (0) 854441000
E-post: [email protected]
Handelskammare: 33 260625
MOMS -ID: NL 8137.81.887.B06

Artikel 3 - Tillämpbarhet

 1. TDessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från Jungle Gym B.V. och alla distansavtal som ingås mellan Jungle Gym B.V. och konsumenten
 2. Innan ett distansavtal ingås, ska Jungle Gym B.V. se till att denna text av de allmänna villkoren tillkommer konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt. Om detta är rimligen omöjligt, ska Jungle Gym B.V. indikera på vilket sätt de allmänna villkoren kan tas del av och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran innan distansavtalet ingås.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, kan texten i dessa allmänna villkor med avvikelse från föregående avsnitt och innan distansavtalet slutits även levereras till konsumenten elektroniskt så att denne lätt kan förvara den på ett datamedium långsiktigt. Om detta är rimligen omöjligt, kommer det att specificeras om de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten på dennes begäran kostnadsfritt, antingen via elektronisk väg eller på annat sätt, innan distansavtalet ingås.
 4. I händelse av att specifika produktvillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje styckena tillämpas i enlighet därmed, och i händelse av motstridiga regler och villkor kan konsumenten alltid överklaga den tillämplig bestämmelsen som är mest förmånlig för honom/henne.

Artikel 4 - Erbjudande

 1. Om ett erbjudande är av begränsad tid eller om vissa villkor gäller, ska det uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter som erbjuds. Beskrivningen är lämpligt detaljerade för att göra det möjligt för konsumenten att bedöma produkterna adekvat. Om Jungle Gym B.V. använder sig av bilder, de är sanningsenliga bilder av produkter och/eller tjänster som tillhandahålls. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för Jungle Gym B.V.
 3. Alla erbjudanden innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till det accepterade erbjudandet.

Artikel 5 - Avtal

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, blir avtalet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllde de satta villkoren.
 2. Om konsument accepterat erbjudandet på elektronisk väg, ska Jungle Gym B.V. omgående bekräfta mottagandet av att ha accepterat erbjudandet via elektronisk väg. Så länge som mottagandet av sagda godkännande inte har bekräftats, har konsumenten rätt att förkasta avtalet.
 3. Om avtal ingås på elektronisk väg, kommer Jungle Gym B.V. vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att överföra elektroniska uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, ska Jungle Gym B.V. iaktta lämpliga skyddsåtgärder.
 4. Jungle Gym B.V. kan, inom gränserna för den lag, samla information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, och alla fakta och omständigheter relevanta för ansvarsfullhet i att ingå ett sådant avtal. Om ett agerande på resultaten av denna undersökning görs, har Jungle Gym BV goda skäl att inte ingå i avtalet; han har sin lagliga rätt att refusera en beställning eller begäran som stöds av orsaker, eller bifoga särskilda villkor till implementeringen.
 5. Innan leverans av produkt sker, ska Jungle Gym B.V. skicka följande information tillsammans med produkten skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan förvara den på ett lättåtkomligt sätt på en databärare långsiktigt:
  1. besöksadressen för Jungle Gym B.V.:s affärsföretag som konsumenten kan komma i kontakt med vid eventuella klagomål;
  2. de villkor på vilka och sättet vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller i förekommande fall, tydlig information om att kunden undantas från ångerrätten;
  3. den information som motsvarar befintliga tjänster på eftermarknaden och garantier;
  4. priset inklusive alla skatter för produkten; där tillämplig, leveranskostnader och betalningsmetoden, leverans eller genomförandet av distansavtalet;
  5. standardblanketten för ångerrätt, om konsumenten har ångerrätt.

Artikel 6 - Ångerrätt

 1. Konsumenten kan tillbakavisa ett köpeavtal för en produkt utan att motivera orsaken under en betänketid på minst 14 dagar. Jungle Gym B.V. kan komma att fråga konsumenten om orsaken till ångerrätten, men kan inte tvinga denne att uppge orsakerna till den
 2. Betänketiden som anges i underparagraf 1 börjar den dag då produkten tas emot av konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom i förväg och som inte är bärare, eller;
  1. Om konsumenten beställt flera produkter i samma beställning: dagen då konsumenten eller tredje part som utsetts av denne mottagit den sista produkten. Jungle Gym B.V. kan vägra en beställning av flera produkter med olika leveransdatum förutsatt att företaget klart och tydligt informerar konsumenten före beställningsprocessen.
  2. i det fall leverans av en produkt består av flera partier eller delar: dagen då konsumenten eller tredje part utsedd av honom mottagit det sista partiet eller den sista delen.
  3. i fråga om ett avtal om regelbunden produktleveranser under en viss period: dagen då konsumenten eller tredje part som utsetts av honom fick den första produkten.

Hämta hem ångerblanketten

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under tiden för eftertanke

 1. nder denna period ska konsument hantera produkten och förpackningen med omsorg. Kunden måste returnera produkten i samma skick som den mottogs, dvs den måste vara komplett, oskadad och i original, obruten förpackning. Den vägledande principen är att konsumenten endast får hantera och kontrollera produkten på samma sätt som man får hantera en produkt i en butik.
 2. Konsumenten bär endast ansvar för den värdeminskning av produkten som orsakas av sättet att hantera produkten som överskred längre än vad som tillåts i underavsnitt 1.
 3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning av produkten om Jungle Gym B.V. inte har delgivit honom all juridisk information om ångerrätten innan avtalets fullbordande.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnaderna

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han meddela detta till Jungle Gym B.V. entydigt med standardblanketten för ångerrätt inom perioden för betänketiden.
 2. Konsumenten ska returnera produkten eller leverera den till (den representant som företräder) Jungle Gym B.V. så snart som möjligt men inom 14 dagar räknade från dagen efter meddelande som avses i underparagraf 1. Detta behöver inte göras om Jungle Gym B.V. har själv erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har observerat perioden för retur av produkten i varje fall, om produkten returneras före utgången av periodens betänketid.
 3. Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör och i originalskick och förpackning och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner av Jungle Gym B.V..
 4. Risken och bevisbördan för korrekt och i tid utnyttjande av ångerrätten faller på konsumenten.
 5. Konsument ska bära de direkta kostnaderna för att returnera produkten.
 6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska alla ytterligare avtal upphöra grundad av lag.

Artikel 9 – Jungle Gyms skyldigheter vid frånträde av avtal enligt ångerrätt

 1. Om Jungle Gym B.V. underhåller meddelande om ångerrätt på elektronisk väg, ska han omgående skicka ett mottagningskvitto.
 2. Jungle Gym B.V. ersätter alla betalningar som konsumenten, inklusive leveranskostnader som bärs av Jungle Gym B.V. för att leverera varorna till konsumenten, så snart som det är möjligt, men senast 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat denne om ångerrätt. Såvida Jungle Gym B.V. erbjuder sig att hämta produkten själv, kan han vänta med att betala tillbaka efter att ha fått produkten eller tills konsumenten bevisat att han returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Jungle Gym B.V. ska använda sig av samma betalningsmedel som konsumenten använt sig av, såvida inte konsumenten samtycker till annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om Konsumenten valt en dyrare metod för leverans i stället för den billigaste standardleveransen, ska Jungle Gym B.V. inte belastas de extra kostnaderna för den dyrare leveransmetoden.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Jungle Gym B.V. kan utesluta följande produkter från ångerrätten men endast om Jungle Gym B.V. meddelat detta tydligt, när erbjudandet görs eller åtminstone i god tid innan avtalet fullbordas:

 1. Produkter med ett pris som är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som Jungle Gym B.V. inte har någon påverkan och som kan förekomma inom perioden för ångerrätten;
 2. Avtal som avslutas vid en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod som innebär att Jungle Gym B.V. erbjuder produkter till konsumenten som personligen närvarande eller har möjlighet att personligen närvara vid auktionen under ledning av en auktionsförrättare och varvid den vinnande anbudsgivaren är skyldig att köpa produkterna.

Artikel 11 - Pris

 1. Priserna på de produkter som tillhandahålls får inte höjas under den giltighetstid som anges i erbjudandet, som är underställd för ändringar i pris på grund av förändringar i momsskattesatser.
 2. I motsats till det föregående stycket, kan Jungle Gym B.V. erbjuda produkter vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som ligger utanför Jungle Gym B.V.s kontroll, till varierande priser. Erbjudandet kommer att ange möjligheten av att vara föremål för fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser.
 3. Alla priser som anges i tillhandahållandet av varor är inklusive moms.

Artikel 12 - Genomförande av ett avtal och extra garanti

Varningar:
Endast för hemmabruk.
Endast för användning utomhus.
Den maximala användarvikten är 50 kg.
Inte lämplig för barn under tre år.
Lämplig för barn mellan tre och tio år.
Det maximala antalet användare (visa produktsida).


 1. Jungle Gym B.V. garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, med de specifikationer som nämnts i erbjudandet, med rimliga krav på användbarhet och/eller tillförlitlighet och med de rådande lagbestämmelserna och/eller statliga föreskrifter för dagen som avtalet ingicks.
 2. En extra garanti som erbjuds av Jungle Gym B.V., dess leverantör, tillverkare eller importör ska aldrig kunna påverka de rättigheter och krav som konsumenten kan utöva mot Jungle Gym B.V. för en defekt i uppfyllandet av Jungle Gym B.V.s förpliktelser om Jungle Gym B.V. inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. ‘Extra garanti " ska anses varje skyldighet av Jungle Gym B.V., dess leverantör, importör eller tillverkare i vilken han tilldelar vissa rättigheter eller krav på konsumenten som går längre än vad han enligt lag är skyldig om han misslyckas i överensstämmelse med sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och verkställande

 1. Jungle Gym B.V. skall utöva den bästa möjliga vård vid mottagande och verkställande av beställningar.
 2. Platsen för leverans är den adress som uppgetts av konsumenten till Jungle Gym B.V..
 3. Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor, ska Jungle Gym B.V. verkställa accepterade beställningar med tillfredsställande snabbhet men åtminstone inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod var överenskommen. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan uppfyllas eller endast delvis, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter beställningen. I sådana fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och med rätt till eventuell kompensation.
 4. Efter avvisande i enlighet med föregående stycke, ska Jungle Gym B.V. returnera betalningen som gjorts av konsumenten omgående.
 5. Risken för förlust och/eller skada på produkterna kommer att belastas av Jungle Gym B.V. fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en företrädare som meddelats i förväg och förmedlat detta till konsument, om inte uttryckligen annan överenskommelse gjorts.

Artikel 14 - Fortsatt löpande avtal: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning:

 1. Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal som slutits på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter med iakttagande av de regler som gäller vid hävning med högst en månads uppsägningstid.
 2. Konsument när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för en viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter i slutet av den specifika perioden, med iakttagande av de regler som gäller vid uppsägning med högst en månads uppsägningstid.
 3. Konsument kan avbryta de avtal som nämns i föregående punkter:
  - när som helst och inte begränsad till uppsägning vid en särskild tidpunkt eller under en viss tidsperiod;
  - åtminstone på samma sätt som de ingått av honom;
  - vid all tidpunkter med samma meddelande som Jungle Gym B.V. föreskrev för sig själv.

Förlängning:

 1. Ett avtal som ingås för en bestämd period, och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en viss fast tid.
 2. Ett avtal som ingås för en bestämd tidsperiod, och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter får endast förlängas underförstått på obestämd tid, om konsumenten kan avbryta det när som helst med en uppsägningstid på en månad.

Varaktighet:

 1. Om varaktigheten av ett avtal varar mer än ett år, får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte rimlighet och skälighet motsätter uppsägningen före utgången av den överenskomna perioden.

Artikel 15 - Betalning

 1. Om inte annat stipuleras i avtalet eller i de ytterligare villkoren, måste de belopp som ska betalas av konsument regleras inom 14 dagar efter perioden av eftertanke, eller om det inte finns någon tid för eftertanke inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts. Om ett avtal för att tillhandahålla en tjänst, börjar denna period den dag som konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter, är det inte tillåtet att förhandla fram ett förskott på mer än 50 % under de allmänna villkoren. Om en förskottsbetalning var överenskommen, får konsumenten inte hävda någon rätt i avseende av utförandet för beställningen eller tjänsten i fråga innan det överenskomna betalningsförskottet.
 3. Som konsument är du skyldig att informera Jungle Gym B.V. omgående för eventuella felaktigheter i betalningsinformationen som gavs eller specificerades.
 4. Om konsumenten inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet i tid, och Jungle Gym B.V. har påpekat för honom att betalningen var sen och gav konsumenten en period av 14 dagar på sig att uppfylla betalningsförpliktelserna, ska konsumenten betala lagstadgad ränta på belopp som ska betalas och Jungle Gym B.V. har rätt att debitera konsumenten med eventuella utomrättsliga inkassokostnader. Dessa utomrättsliga inkassokostnader uppgår till högst 15 % för utestående belopp på upp till 2500€, 10 % på följande 2500 € och 5% på följande 5000 €, med ett minimum av 40€. Jungle Gym B.V. kan avvika från de ovan nämnda beloppen och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Proceduren vid klagomål

 1. Jungle Gym B.V. har ett heltäckande förfarande för klagomål på plats, och ska hantera ett klagomål i enlighet med detta förfarande för klagomål.
 2. Klagomål om utförandet av avtalet ska lämnas in fullständigt och tydligt beskrivna i Jungle Gym B.V. inom skälig tid efter det att konsumenten upptäckt bristerna.
 3. De klagomål som lämnats in till Jungle Gym B.V. ska besvaras inom 14 dagar efter datumet för mottagandet. Om ett klagomål kräver en längre förutsebar tid för hantering, ska Jungle Gym B.V. svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en tidsuppgift när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas i samråd inom en rimlig tid eller inom 3 månader efter att ha lämnat in klagomålet, kommer det att finnas en tvist som är öppen för reglerna vid lösning av tvister.

Artikel 17 - Tvister

Avtal mellan Jungle Gym B.V. och konsument, där dessa allmänna villkor på vilka tillämpas, regleras uteslutande av holländsk lag.

Artikel 18 - Ytterligare bestämmelser eller undantag

Ytterligare bestämmelser i och/eller inskränkningar från dessa allmänna villkor ska inte vara till konsumentens nackdel och måste sättas skriftligen eller registreras på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett sätt som är åtkomlig i dator över en längre sikt.ALV_JG_B2C_SE_20170519

Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.